CV-ONLINE PAKALPOJUMU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI REĢISTRĒTIEM DARBA DEVĒJIEM

1. VISPĀRĪGI


1.1. Šie Noteikumi un nosacījumi ir juridiski saistošs līgums starp CV-Online un Klientu, kas attiecas uz Pakalpojumu izmantošanu un personas datu apstrādi to ietvaros. Izveidojot kontu, Klients apliecina, ka pilnībā piekrīt visiem šeit izvirzītajiem noteikumiem un nosacījumiem. Ja Klients nepiekrīt Noteikumiem un nosacījumiem, Klientam nav tiesību izmantot Pakalpojumus.


2. DEFINĪCIJAS


2.1. CV-Online – CV-Online Latvia SIA (vienotais reģistrācijas numurs: 40003480317, juridiskā adrese: Baznīcas iela 20/22-30, Rīga, LV-1010, Latvijas Republika).

2.2. Klients – juridiska vai fiziska persona, kas pasūta Pakalpojumus.

2.3. Puses – CV-Online un Klients. CV-Online un Klients atsevišķi var tikt apzīmēti kā “Puse”.

2.4. Vietne – CV-Online pārvaldītā tīmekļa vietne ar adresi www.cv.lv, kas izveidota nolūkā sniegt darba meklētāju un darba devēju starpniecības Pakalpojumus. Vietne satur darba piedāvājumus, darba meklēšanas paziņojumus, CV un citus ar nodarbinātību saistītus datus.

2.5. Datu bāze – CV-Online datu bāze, kas atrodas Vietnē.

2.6. VDAR – Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK. Ja vien pielikumā nav noteikts Noteikumi un nosacījumi, visiem terminiem ir tāda pati nozīme, kāda noteikta VDAR.

2.7. Piekļuves dati – lietotājvārds un parole, ko CV-Online piešķir Klientam un kas nepieciešami, lai piekļūtu Datu bāzei.

2.8. Noteikumi un nosacījumi – šie CV-Online Datu bāzes lietošanas noteikumi un nosacījumi reģistrētiem darba devējiem.

2.9. Sludinājums – klienta darba piedāvājuma sludinājums, kas tiek publicēts Datu bāzē.

2.10. Pakalpojumi – darba devējiem paredzētie pakalpojumi, tostarp Sludinājumu pakalpojums un Datu bāzes pakalpojums, kas aprakstīti Vietnes sadaļas “Darba devējs” apakšsadaļā “Pasūtīt”, ko CV-Online sniedz Klientam un par kuriem Klients maksā CV-Online atbilstoši minētajā apakšsadaļā norādītajām cenām.

2.11. Sludinājumu pakalpojums – Klientam sniegtais CV-Online pakalpojums, kas ļauj Klientam publicēt darba Sludinājumus, izmantojot Vietni kā platformu, un kura ietvaros darba meklētāju pieteikumi tiek nodoti, tas ir vai nu iesniegti un uzglabāti CV-Online un vēlāk pārsūtīti Klientam vai nosūtīti tieši Klientam. Sludinājumu pakalpojums var būt daļa no citiem CV-Online sniegtajiem Pakalpojumiem.

2.12. Datu bāzes pakalpojums – Klientam sniegtais CV-Online pakalpojums, kura ietvaros Klientam tiek nodrošināta piekļuve Datu bāzei, kas satur visu aktīvo darba meklētāju CV (darba meklētāju statusu nosaka CV-Online saskaņā ar savu iekšējo politiku un juridiskajām attiecībām ar konkrēto darba meklētāju). Datu bāzes pakalpojums var būt daļa no citiem CV-Online sniegtajiem Pakalpojumiem.


3. KLIENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI ATTIECĪBĀ UZ PAKALPOJUMIEM


3.1. Ja Klients ir samaksājis par pasūtītajiem Pakalpojumiem vai CV-Online ir nolēmis sniegt Klientam Pakalpojumus kredītā, CV-Online pa e-pastu nosūta Klientam datus, kas nepieciešami Datu bāzes piekļuves tiesību aktivizēšanai, un Piekļuves datus, kas nodrošina Klientam iespēju izmantot Pakalpojumus attiecīgā Pakalpojuma aprakstā norādītajā periodā.

3.2. Klients ir tiesīgs izpaust savus Piekļuves datus tikai pilnvarotām kontaktpersonām nolūkā izmantot pasūtītos Pakalpojumus, piemēram, saviem darbiniekiem, ar kuru starpniecību Klients izmanto Pakalpojumus.

3.3. Klientam ir pienākums nodrošināt, ka tā Piekļuves dati nav pieejami trešajām personām. Ja Klientam ir aizdomas, ka Piekļuves dati ir kļuvuši zināmi trešajām personām, Klientam nekavējoties par to jāziņo CV-Online pa e-pastu. Šādā gadījumā CV-Online anulē Klienta Piekļuves datus un izsniedz Klientam jaunus Piekļuves datus. Minētie dati tiek rakstiski nosūtīti uz e-pasta adresi, kuru Klients ir norādījis reģistrējoties, vai paziņoti citā veidā, par kuru Klients un CV-Online ir vienojušies pa e-pastu.

3.4. Mainoties Klienta kontaktpersonai, Klients par to informē CV-Online pa e-pastu 3 (trīs) darba dienu laikā, norādot datumu, no kura iepriekšējā kontaktpersona vairs nav pilnvarota izmantot Datu bāzes pakalpojumu Klienta vārdā, kā arī jaunās kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru un datumu, no kura jaunā kontaktpersona tiek pilnvarota izmantot Datu bāzes pakalpojumu Klienta vārdā. Pēc paziņojuma saņemšanas no Klienta CV-Online anulē iepriekšējos Piekļuves datus Klienta norādītajā datumā un nosūta jaunus Piekļuves datus uz Klienta jaunās kontaktpersonas e-pasta adresi.

3.5. Klients izmanto Datu bāzes pakalpojuma izmantošanas laikā iegūtos datus tikai savām vajadzībām nolūkā atrast darbiniekus un neizpauž šo informāciju ne pilnībā, ne daļēji trešajām personām bez rakstiska CV-Online apstiprinājuma. Izņēmuma gadījumā personāla atlases aģentūras drīkst nodot informāciju saviem līgumpartneriem nolūkā piedāvāt nodarbinātības starpniecības pakalpojumus. Personāla atlases aģentūrām ir pienākums nodrošināt, ka to klienti izmanto darba meklētāju datus tikai Noteikumos un nosacījumos izvirzītajos nolūkos un apmērā, kā arī piemēro līdzvērtīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu darba meklētāju personas datus saskaņā ar Noteikumiem un nosacījumiem.

3.6. Klients nedrīkst veikt nekādas darbības ar mērķi kopēt vai bojāt Datu bāzi un/vai Vietni ne pilnībā, ne daļēji vai traucēt tās darbību, tostarp, bet ne tikai, izmantojot jebkādas datorprogrammas (lietotnes, šifrus, komandrindu pieprasījumus utt.).

3.7. Izmantojot Sludinājumu pakalpojumu, Klients vienā Sludinājumā drīkst publicēt tikai vienu darba piedāvājumu. Sludinājumiem jāatbilst tiesību aktu prasībām un jāsatur precīza un uzticama informācija, kas atbilst sabiedrībā pastāvošajiem ētikas un morāles standartiem. Klients ir atbildīgs par Sludinājumu saturu.

3.8. Sludinājumiem ir jāsatur tikai Klienta kontaktinformācija. Jebkādu trešo personu kontaktinformācijas iekļaušana Sludinājumā ir atļauta tikai ar iepriekšēju vienošanos ar CV-Online pa e-pastu vai rakstveidā.

3.9. Ja CV-Online nav atļāvis citādi, Sludinājumā nedrīkst iekļaut darba devēja e-pasta adresi, proti, pieteikšanās amatam notiek, izmantojot CV-Online sistēmu.

3.10. Klients pilnvaro CV-Online pārbaudīt Sludinājumus un to saturu Klienta nepārvaldītos informācijas kanālos. Šajā punktā noteiktais CV-Online pilnvarojums neierobežo Klienta tiesības, t. i., Klientam ir tiesības patstāvīgi vai ar pārstāvju starpniecību publicēt Sludinājumus un to saturu citos informācijas kanālos. Ja Sludinājumi un to saturs tiek prettiesiski pārkopēts, pārpublicēts vai kā citādi darīts pieejams nepilnvarotām personām CV-Online vai tā partneru nepārvaldītos informācijas kanālos, un to īsteno trešās personas, Klients pilnvaro CV-Online veikt visus nepieciešamos juridiskos pasākumus, lai pārtrauktu prettiesisku Datu bāzē pieejamās informācijas izmantošanu un publicēšanu.

3.11. Klients ir tiesīgs pasūtīt papildu Pakalpojumus jebkurā laikā, tostarp pagarināt Datu bāzes piekļuves periodu un/vai palielināt Sludinājumu skaitu.


4. CV-ONLINE TIESĪBAS UN PIENĀKUMI


4.1. CV-Online nodrošina Klienta izvēlēto Pakalpojumu sniegšanu atbilstoši Pakalpojumu aprakstā minētajiem noteikumiem un nosacījumiem pēc samaksas saņemšanas no Klienta.

4.2. Pakalpojumu izmantošanas nolūkā CV-Online nosūta paziņojumu uz Datu bāzē reģistrēto Klienta e-pasta adresi par piekļuves aktivizēšanu Datu bāzei, kuru veicot, Klients saņem Piekļuves datus.

4.3. CV-Online nodrošina nepārtrauktu Datu bāzes darbību un Datu bāzē ievadīto datu pieejamību tiešsaistē 24 stundas diennaktī. Ja piekļuve Datu bāzei tiek pārtraukta CV-Online (tostarp CV-Online darbinieku, darbuzņēmēju un/vai apakšuzņēmēju) darbības vai bezdarbības dēļ, CV-Online pēc Klienta pieprasījuma pagarina Pakalpojumu izmantošanas periodu proporcionāli periodam, kādā piekļuve Pakalpojumiem bija pārtraukta. Ja CV-Online paredz, ka piekļuve Pakalpojumiem varētu tikt pārtraukta, CV-Online par to savlaicīgi informē Klienta kontaktpersonu.

4.4. CV-Online ir tiesīgs pieprasīt, lai Klients dzēstu Datu bāzē ievietoto Sludinājumu, ja tas satur informāciju, kas neatbilst šiem Noteikumiem vai nosacījumiem un Latvijas Republikas tiesību aktiem. Ja Klients neveic atbilstošas izmaiņas Sludinājumā 2 (divu) darba dienu laikā, CV-Online ir tiesīgs dzēst Sludinājumu no Datu bāzes. CV-Online nav atbildīgs par nekādu Klientam radušos kaitējumu saistībā ar Sludinājuma dzēšanu. CV-Online ir tiesīgs vienpusēji dzēst arī jebkurus Sludinājumus, kas nav darba piedāvājumu sludinājumi, un jebkurus darba piedāvājumu Sludinājumus, kas neatbilst piemērojamajiem tiesību aktiem un morāles principiem vai kas nepārprotami saistīti ar darbībām, kas izraisa cilvēktiesību pārkāpumus (cilvēku tirdzniecība, paverdzināšana u. tml.).

4.5. CV-Online ir tiesīgs mainīt Datu bāzes izmantošanas procedūras un izvēlnes struktūru, par to iepriekš nepaziņojot Klientam.

4.6. Visas tiesības uz Datu bāzi pieder CV-Online. Klients drīkst izmantot Datu bāzē ietvertos datus tikai nolūkā izmantot Pakalpojumus Klienta pasūtīto Pakalpojumu aprakstā un šajos noteikumos un nosacījumos norādītajā apmērā. Izmantojot Datu bāzi un/vai Pakalpojumus jebkādā veidā (tostarp nolūkā izmantot Pakalpojumus), Klientam netiek piešķirtas autortiesības vai jebkuras citas intelektuālā īpašuma tiesības uz programmatūru, kas nepieciešama Datu bāzes darbībai, Vietnes dizainu, dizainparaugu, kā arī uz jebkuriem citiem subjektiem, kurus var uzskatīt par intelektuālo īpašumu.

4.7. CV-Online ir tiesīgs vienpusēji grozīt šos Noteikumus un nosacījumus, paziņojot par grozījumiem un publicējot jaunos Noteikumus un nosacījumus Vietnē vismaz 5 (piecas) kalendāra dienas pirms grozījumu spēkā stāšanās..


5. PAZIŅOJUMS PAR PRIVĀTUMU


5.1. Lai varētu sniegt Pakalpojumus Klientam, CV-Online apstrādā šādu datu subjektu personas datus: Klienta pārstāvju/darbinieku personas dati tiek apstrādāti, reģistrējoties Pakalpojumiem un izmantojot Pakalpojumus.

5.2. Klients apzinās, ka tas kā juridiska persona tiek uzskatīta par datu pārzini attiecībā uz saviem darbiniekiem, valdes locekļiem un citām fiziskām personām, kuras pārstāv Klientu un ar kuru starpniecību Klients ir tiesīgs izmantot Pakalpojumus.

5.3. Tādēļ Klientam ir pienākums sniegt minētajām personām visus attiecīgos paziņojumus un/vai saņemt nepieciešamo piekrišanu, vai nodrošināt cita juridiskā pamata esamību, lai CV-Online varētu apstrādāt minēto personu personas datus nolūkā sniegt Pakalpojumus Klientam.

5.4. Ja, neraugoties uz to, ka Klients ir pareizi izpildījis 5.3. sadaļā aprakstītos pienākumus, par datu pārzini attiecībā uz Klienta pārstāvjiem/darbiniekiem, kuru personas dati tiek apstrādāti, reģistrējoties Pakalpojumiem un izmantojot Pakalpojumus, tiek uzskatīts CV-Online, CV-Online ar šo paziņojumu par privātumu (turpmāk “Paziņojums par privātumu”) informē ietekmētās fiziskās personas (turpmāk “Ietekmētās personas”) par viņu personas datu apstrādi. Klientam ir pienākums iepazīstināt Ietekmētās personas ar šeit sniegto informāciju.

5.5. CV-Online apstrādā Ietekmēto personu datus tikai nolūkā nodrošināt Noteikumu un nosacījumu sagatavošanu, īstenošanu un ievērošanu, kā nolīgts ar Klientu, un sniegt Pakalpojumus Klientam. CV-Online var apstrādāt Ietekmēto personu datus arī nolūkā: (i) uzsākt tiesiskas darbības pret Ietekmētajām personām vai Klientu vai aizstāvēties pret to vērstām tiesiskām darbībām pret sevi; (ii) sniegt un pārvaldīt Pakalpojumus; un (iii) nodrošināt atbilstību piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

5.6. Visas apstrādes darbības 5.5. sadaļā aprakstītajos nolūkos tiek veiktas CV-Online un Klienta leģitīmās interesēs, kā arī sakarā ar uz CV-Online attiecināmajām normatīvo aktu prasībām. Klienta un CV-Online leģitīmās intereses ir nodrošināt Noteikumu un nosacījumu izpildi, īstenot jebkādas tiesības, kas izriet no piemērojamajiem tiesību aktiem, un nodrošināt skaidru un tiešu komunikāciju starp Klientu un CV-Online ar Ietekmēto personu starpniecību, ņemot vērā Ietekmēto personu lomu Klienta organizācijā.

5.7. Ietekmēto personu dati var būt pieejami CV-Online apakšapstrādātājiem, kuri tiek izmantoti Pakalpojumu sniegšanai.

5.8. Ietekmēto personu datu sniegšana nav obligāta, taču, nesniedzot šādus datus, tiek ietekmētas CV-Online iespējas vienoties par Noteikumiem un nosacījumiem ar Klientu, proti, CV-Online nespēs sniegt Pakalpojumus Klientam, kā rezultātā Ietekmētajām personām Klienta vārdā var iestāties juridiskas vai citas sekas.

5.9. Saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, Ietekmētajām personām ir tiesības pieprasīt CV-Online īstenot šādas tiesības: pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, labot vai dzēst personas datus, ierobežot personas datu apstrādi, iebilst pret personas datu apstrādi un iesniegt sūdzību attiecīgajai uzraudzības iestādei. Ietekmētajām personām jāņem vērā, ka saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem to iespējas īstenot iepriekš minētās tiesības var būt ierobežotas.

5.10. Tā kā Ietekmēto personu dati tiek apstrādāti saistībā ar Noteikumu un nosacījumu dokumentāciju un jebkādām juridiskām prasībām, kas var izrietēt no iepriekš minētā, attiecīgie personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, cik tiek uzglabāta minētā dokumentācija vai līdz iestājas juridisko prasību noilgums atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem. Līgums un ar to saistītā dokumentācija tiek uzglabāta maksimums 10 (desmit) gadus, ņemot vērā iespējamo juridisko prasību noilgumu.


6. PERSONAS DATU APSTRĀDĀTĀJS UN PĀRZINIS UN PERSONAS DATU SPECIFIKĀCIJA


6.1. Atkarībā no tā, kurus Pakalpojumus Klients izmanto, Klienta un CV-Online lomas attiecībā uz datu apstrādi ir šādas.

6.1.1. Sludinājumu pakalpojums: ja nolūks ir atrast piemērotu darbinieku, izmantojot Sludinājumu pakalpojumu, apstrādes darbību kontekstā Klients ir datu pārzinis un CV-Online ir datu apstrādātājs attiecībā uz to darba meklētāju personas datiem, kuri ir pieteikušies uz Klienta izsludinātajiem darba piedāvājumiem.

Ja nolūks ir sniegt Sludinājumu pakalpojumu, CV-Online kā datu apstrādātājs apstrādā darba meklētāju personas datus tikai tādā apmērā, kāds nepieciešams darba pieteikumu pārsūtīšanai no apstrādātāja sistēmām datu pārzinim.

Klientam kā datu pārzinim ir jānodrošina, ka tas attiecībā uz konkrētajiem darba meklētājiem īsteno visus nepieciešamos ziņošanas un citus pasākumus, kas izriet no piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, tostarp nodrošina atbilstoša likumīgā pamata esamību Klienta veiktajai darba meklētāju personas datu apstrādei. Klientam jāņem vērā ka tad, ja pieteikuma iesniedzējs ir reģistrējies un pierakstījies darba meklētājs, tā personas datus, kas tiek pārsūtīti Klientam, CV-Online var apstrādāt citiem nolūkiem, kas izriet no CV-Online un darba meklētāja noslēgtā līguma.

Lai varētu sniegt Sludinājumu pakalpojumu, CV-Online apstrādā darba meklētāju personas datus, kas nav īpašu kategoriju personas dati un ietver datus, kurus darba meklētājs ir darījis zināmus CV-Online, tostarp, bet ne tikai, e-pasta adresi, pilnu vārdu, tālruņa numuru un citus personas datus, kas norādīti darba meklētāja CV, piesakoties konkrētam amatam. CV-Online apstrādā personas datus, kuru pārzinis ir Klients, Sludinājumu pakalpojuma sniegšanas gaitā un pēc tam, ja to nosaka piemērojamie tiesību akti, šajos Noteikumos un nosacījumos noteiktajos nolūkos un apmērā.

6.1.2. Datu bāzes pakalpojums: ja nolūks ir atrast piemērotu darbinieku, izmantojot Datu bāzes pakalpojumu, Klients ir no CV-Online neatkarīgs datu pārzinis attiecībā uz to aktīvo darba meklētāju personas datiem, kuru CV ir izvietoti Datu bāzē.

Ja nolūks ir sniegt Datu bāzes pakalpojumu, CV-Online apstrādā visu to darba meklētāju personas datus, kuri ir reģistrējušies CV-Online Vietnē. Attiecībā uz minēto darba meklētāju personas datiem, CV-Online tiek uzskatīts par (no Klienta neatkarīgu) datu pārzini. CV-Online kā pārzinis apstrādā darba meklētāju personas datus saskaņā ar atsevišķu līgumu, kas noslēgts starp CV-Online un darba meklētāju.

CV-Online piešķir Klientam piekļuvi Datu bāzei tikai ar nodarbinātību saistītos nolūkos. Klients apzinās un apliecina, ka tas kā atsevišķs datu pārzinis uzņemas pilnīgu atbildību par jebkādu Datu bāzē ietverto personas datu apstrādi jebkādos nolūkos un ar jebkādiem līdzekļiem, kādus Klients ir paredzējis.

6.1.3. Pakalpojumi: ja Klients vēlas piekļūt Pakalpojumiem un ja Pakalpojumi sastāv no Sludinājumu pakalpojuma un Datu bāzes pakalpojuma, tad attiecībā uz Sludinājumu pakalpojumu Klients tiek uzskatīts par datu pārzini un CV-Online tiek uzskatīts par datu apstrādātāju, bet attiecībā uz Datu bāzes pakalpojumu Klients un CV-Online tiek uzskatīti par atsevišķiem datu pārziņiem. Attiecīgie nolūki un apmērs ir noteikts šo Noteikumu un nosacījumu 6.1.1. un 6.1.2. sadaļā.

6.2. 6.1.1.–6.1.3. sadaļā minēto Pakalpojumu kontekstā Klientam kā datu pārzinim ir jānodrošina, ka tas attiecībā uz konkrētajiem darba meklētājiem īsteno visus nepieciešamos ziņošanas un citus pasākumus, kas izriet no datu aizsardzības tiesību aktiem, tostarp nodrošina atbilstoša likumīgā pamata esamību darba meklētāju personas datu apstrādei.


7. CV-ONLINE KĀ PERSONAS DATU APSTRĀDĀTĀJA PIENĀKUMI


7.1. Šī sadaļa attiecas tikai uz CV-Online sniegto Sludinājumu pakalpojumu (atsevišķi vai kā daļu no citiem Pakalpojumiem).

7.1.1. Ja CV-Online Sludinājumu pakalpojuma ietvaros rīkojas kā datu apstrādātājs, CV-Online:

7.1.1.1. apstrādā personas datus tikai pārziņa vārdā, pamatojoties uz saprātīgiem Klienta sniegtiem norādījumiem atbilstoši datu aizsardzības tiesību aktiem un Noteikumiem un nosacījumiem, Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajā apmērā;

7.1.1.2. apstrādā personas datus, tikai pamatojoties uz dokumentētiem pārziņa norādījumiem, tostarp attiecībā uz personas datu nosūtīšanu uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām, ja vien to nenosaka Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas tiesību akti, kas attiecas uz apstrādātāju. Šādā gadījumā apstrādātājs nekavējoties informē pārzini par šādu juridisku pienākumu pirms apstrādes veikšanas, ja vien tiesību akti neaizliedz šādas informācijas sniegšanu svarīgās sabiedrības interesēs;

7.1.1.3. pārsūta personas datus uz trešajām valstīm, piemērojot attiecīgus drošības pasākumus, kā noteikts VDAR 46. pantā;

7.1.1.4. nodrošina, ka personas, kuras ir pilnvarotas apstrādāt personas datus, ir apņēmušās ievērot konfidencialitāti vai arī uz tām attiecas atbilstošs juridiskais konfidencialitātes pienākums;

7.1.1.5. īsteno visus saprātīgos drošības pasākumus, kā noteikts datu aizsardzības tiesību aktos, tostarp VDAR 32. pantā noteiktos pasākumus maksimālā apmērā;

7.1.1.6. veicot attiecīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, palīdz pārzinim īstenot pārziņa pienākumu atbildēt uz pieprasījumiem īstenot datu subjektu tiesības, kas noteiktas datu aizsardzības tiesību aktos, tostarp VDAR III nodaļā;

7.1.1.7. palīdz pārzinim nodrošināt atbilstību datu aizsardzības tiesību aktos, tostarp VDAR 32.–36. pantā, noteiktajiem pienākumiem, ciktāl tas ir iespējams un nav nesamērīgi apgrūtinoši;

7.1.1.8. ja Sludinājumu pakalpojuma sniegšanas periodā Sludinājumu pakalpojums nesniedz Klientam iespēju dzēst personas datus, izpilda visus Klienta saprātīgos pieprasījumus atvieglot dzēšanu, ciktāl tas ir iespējams, ņemot vērā Sludinājumu pakalpojuma būtību un funkcijas, un ja vien piemērojamie tiesību akti nenosaka šādu datu saglabāšanu. Klientam jāņem vērā, ka CV-Online uzglabā personas datus 3 (trīs) gadus pēc attiecīgā Sludinājumu pakalpojuma beigām;

7.1.1.9. sniedz pārzinim visu informāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu atbilstību Noteikumos un nosacījumos un datu aizsardzības tiesību aktos noteiktajiem pienākumiem un palīdzētu Klientam vai Klienta pilnvarotajam revidentam veikt revīzijas un inspekcijas. Klients sedz visus izdevumus, kas saistīti ar minēto auditu un informē CV-Online par auditu vismaz 20 (divdesmit) darba dienas iepriekš.

7.1.2. CV-Online informē Klientu nekavējoties, bet ne vēlāk kā 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā, ja:

7.1.2.1. tas ir uzzinājis par personas datu aizsardzības pārkāpumu; vai

7.1.2.2. pēc tā uzskata Klienta sniegtais norādījums pārkāpj datu aizsardzības tiesību aktus.

7.1.3. CV-Online drīkst piesaistīt citus apstrādātājus bez Klienta iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. CV-Online informē Klientu par apstrādātāju identitāti, ja Klients to pieprasa. Ja CV-Online piesaista citus apstrādātājus, tas:

7.1.3.1. piesaista tādus apstrādātājus, kas sniedz pietiekamas garantijas, lai īstenotu attiecīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu apstrādes atbilstību datu aizsardzības tiesību aktu un datu subjektu tiesību aizsardzības prasībām; un

7.1.3.2. veic saprātīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi apstrādātāji ievēro pienākumus, kas ir līdzvērtīgi šeit minētajiem, noslēdzot līgumus.

7.2. CV-Online kā apstrādātājs Sludinājumu pakalpojuma sniegšanas kontekstā apzinās, ka tas ir pilnībā atbildīgs par piesaistītā(-o) apstrādātāja(-u) darbību un bezdarbību, ja tie pārkāpj datu aizsardzības tiesību aktus.

7.3. CV-Online kā apstrādātājs Sludinājumu pakalpojuma sniegšanas kontekstā apzinās, ka atbilstoši VDAR 28. panta 10. punktam, pārsniedzot šeit noteikto pilnvaru apmēru un apstrādājot personas datus citiem nolūkiem, attiecībā uz konkrēto apstrādi apstrādātājs tiek uzskatīts par pārzini.


8. PUŠU ATBILDĪBA


8.1. CV-Online ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu bez iepriekšēja paziņojuma, neatmaksājot Klienta veikto samaksu par Pakalpojumiem, ja Klients ir pārkāpis šos Noteikumus un nosacījumus un nav nodrošinājis tādu stāvokli, kas ir bijis pirms nodarītā pārkāpuma 10 (desmit) darba dienu laikā pēc brīdinājuma saņemšanas no CV-Online pa e-pastu.

8.2. Klients ir tiesīgs atteikties no Pakalpojumu turpmākas izmantošanas jebkurā laikā neatkarīgi no iemesla, paziņojot par to CV-Online pa e-pastu. Šādā gadījumā Klients nav tiesīgs pieprasīt par Pakalpojumiem veiktās samaksas atmaksu.

8.3. Klients ir atbildīgs par CV-Online radīto kaitējumu un zaudējumiem, kas radies šo Noteikumu un nosacījumu pārkāpumu dēļ.

8.4. CV-Online nav atbildīgs par Datu bāzē ievadīto datu precizitāti vai saturu vai nekādu kaitējumu un/vai zaudējumiem, kas Klientam radies Datu bāzē iekļauto datu izmantošanas rezultātā. Klients veic pārrunas ar darba meklētājiem un noslēdz darba līgumus ar tiem neatkarīgi, bez CV-Online starpniecības.

8.5. Rīkojoties kā datu pārziņi, abas Puses ir atbildīgas viena pret otru par jebkādu kaitējumu, ko tās radījušas otrai pusei saistībā ar personas datu apstrādi un kas radies jebkādu datu aizsardzības tiesību aktu pārkāpumu un datu subjektu iesniegto prasību rezultātā. CV-Online kā datu apstrādātājs ir atbildīgs tikai par tiešiem zaudējumiem, kas neietver ekonomiskus (peļņas zaudējumu), netiešus vai cita veida zaudējumus vai netīšu un/vai morālo kaitējumu, kas radušies datu aizsardzības tiesību aktu pārkāpumu rezultātā tā darbības vai bezdarbības dēļ.


9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI


9.1. Pēc Pakalpojumu izmantošanas perioda beigām Klients nevar izmantot attiecīgos Pakalpojumus, taču saglabā piekļuvi datiem, ko Klients ievadījis Datu bāzē (Sludinājumi un pieteikumu iesniedzējiem nosūtītās vēstules). Šajā gadījumā Klients ir atbildīgs par visām Datu bāzes izmantošanas sekām.

9.2. Ja Noteikumi un nosacījumi nosaka, ka paziņojumi CV-Online jānosūta pa e-pastu, Klients nosūta šādus paziņojumus uz CV-Online ieceltā klientu menedžera e-pasta adresi un e-pasta kopiju uz info@cv.lv.

9.3. Šiem Noteikumiem un nosacījumiem piemērojami Latvijā spēkā esošie normatīvie akti.

9.4. Puses cenšas atrisināt visus strīdus, kas rodas to pienākumu izpildes laikā, pārrunu ceļā. Ja vienošanos pārrunu ceļā nav iespējams panākt, strīds tiek risināts Latvijas Republikas tiesā atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem.